17, 1
18-06-2018 (ma) t/m 24-08-2018 (vr)
Rooster voor activiteit NANO1, NB1012, NB1016, NB1022, NB1031, NB1052, NB1062, NB1066, NB1072, NB1102, NB1110, NB1120, NB1132, NB1140, NB1143
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 19-06-2018 om 04:23Week 25 di 19-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
08.30-13.00 NB1066 WC Labcourse 2 gr 1 gr 2 (Hogeschool R'dam) WC
13.00-17.30 NB1066 WC Labcourse 2 gr 3 gr 4 (Hogeschool R'dam) WC

Week 25 wo 20-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
12.30-13.15 NB1066 HC Labcourse 2 NB1066 HC 36 J. Pothof
13.30-16.30 NB1120 WC Biomolecular Programming Groep 1-5 WC 36 A.B. Houtsmuller, J.A. Slotman, H.M. de Gruiter, B Geverts, W.A. van Cappellen

Week 25 vr 22-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-10.30 NB1072 HC Physical Biology of the Cell - 1 HC 36 M.W.J. Fornerod
10.30-12.00 NB1072 WC Physical Biology of the Cell - 1 WC 36 M.W.J. Fornerod
13.30-16.30 NB1120 WC Biomolecular Programming Groep 1-5 WC 36 A.B. Houtsmuller, J.A. Slotman, H.M. de Gruiter, B Geverts, W.A. van Cappellen

Week 26 wo 27-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
12.30-13.15 NB1066 HC Labcourse 2 NB1066 HC CQ-U J. Pothof
13.30-16.30 NB1120 WC Biomolecular Programming Groep 1-5 WC CQ-U A.B. Houtsmuller, J.A. Slotman, H.M. de Gruiter, B Geverts, W.A. van Cappellen F

Week 26 vr 29-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-10.30 NB1072 HC Physical Biology of the Cell - 1 HC 35 M.W.J. Fornerod
10.30-12.00 NB1072 WC Physical Biology of the Cell - 1 WC 35 M.W.J. Fornerod
13.30-16.30 NB1120 WC Biomolecular Programming Groep 1-5 WC 35 A.B. Houtsmuller, J.A. Slotman, H.M. de Gruiter, B Geverts, W.A. van Cappellen

Week 27 ma 02-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
10.30-12.00 NB1066 TT Exam Labcourse 2 (HRO) TT-NB-BA J. Pothof
13.30-15.00 NB1062 HT Re-exam Labcourse Nanobiology 1 (HRO) TT-NB-BA J. Pothof

Week 27 wo 04-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-12.00 NB1072 TT Exam Physical Biology of the Cell - 1 TT-NB-BA 35, 36, 32 M.W.J. Fornerod

Week 27 vr 06-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-17.00 NB1120 TT Exam Biomoleculair Programming TT-NB-BA 8, 9, 10, 11, 12 A.B. Houtsmuller

Week 33 wo 15-08-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-12.00 NB1072 HT Re-exam Physical Biology of the Cell - 1 TT-NB-BA CQ-1Da/b M.W.J. Fornerod
13.00-17.00 NB1120 HT Re-exam Biomolecular Programming TT-NB-BA 8, 9 A.B. Houtsmuller

Week 33 vr 17-08-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-10.30 NB1066 HT Re-exam Labcourse 2 TT-NB-BA CQ-1A, CQ-1Da/b J. Pothof
13.30-16.30 NB1016 HT Re-exam Biomoleculair Dynamics TT-NB-BA CQ-1Da/b, CQ-1A R. Kanaar, W. Vermeulen