17, 1
18-06-2018 (ma) t/m 24-08-2018 (vr)
Rooster voor activiteit NANO3, NB3010, NB3012, NB3014, NB3011, NB3015, NB3104, NB3105, NB3106, NB3020, NB3022, NB3000
Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 19-06-2018 om 04:23Week 25 ma 18-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
13.00-14.00 NB3022 INS NB3022 INS 6 H Mira Bontenbal

Week 25 do 21-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-10.00 NB3015 HC Systems Neurobiology HC CQ-5G MJ Negrello
10.00-13.00 NB3015 HC Systems Neurobiology HC CQ-5G MJ Negrello
13.45-15.45 NB3020 HC Genomics Technology in Breast Cancer Res HC CQ-5G J.W.M. Martens
15.45-17.45 NB3020 WC Genomics Technology in Breast Cancer Res WC CQ-5G J.W.M. Martens

Week 26 do 28-06-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-10.00 NB3015 HC Systems Neurobiology HC 32 MJ Negrello
10.00-13.00 NB3015 HC Systems Neurobiology HC 32 MJ Negrello
13.45-15.45 NB3020 WC Genomics Technology in Breast Cancer Res WC 32 J.W.M. Martens
15.45-17.45 NB3020 WC Genomics Technology in Breast Cancer Res WC 32 J.W.M. Martens

Week 27 ma 02-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-11.00 NB3106 Minor Module description 3 WC Externe ruimte M.M. Jaegle

Week 27 di 03-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
14.00-17.00 NB3012 HT Re-exam Protein structure TT-NB-BA 35 J.H.G. Lebbink

Week 27 do 05-07-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-12.00 NB3015 TT Exam Systems Neurobiology TT-NB-BA 22 MJ Negrello
09.00-12.00 NB3015 TT Exam Systems Neurobiology TT-NB-BA COO-3 MJ Negrello
13.00-16.00 NB3020 TT Exam Gen. Techn. in Breast Cancer Res TT-NB-BA 35 J.W.M. Martens

Week 33 ma 13-08-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
09.00-12.00 NB3015 Re-Exam Systems Neurobiology TT-NB-BA CQ-1A MJ Negrello
13.00-16.00 NB3020 Re-exam Gen. Techn. in Breast Cancer Res HT CQ-1A J.W.M. Martens

Week 33 wo 15-08-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Apparaten Conflicten
13.00-16.00 NB3022 Re-exam Epigenetics NB3022 HT CQ-1A H Mira Bontenbal