17, 1
18-09-2017 (ma) t/m 02-02-2018 (vr)
Geproduceerd door IRIS-Planning op zaterdag 23-09-2017 om 04:23Week 38 ma 18-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-10.00 BA1A3-1 PDCA PDCA 1 thema 1C PDCA 7 J.A. Visser, H.J. Metselaar, R.A. Feelders, D Akkermans, P.H. Erkens-Pijper, HJD de Graaff, A.M. Woltman, P. de Lange , T. Akseer

Week 41 do 12-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
15.30-16.15 BA2A7-1 PDCA thema 2C (in Ae-216) PDCA J.H.J.M. Bessems, M. Doets, A.M. Woltman

Week 44 do 02-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
15.00-16.00 AST-1 PDCA Thema 3B PDCA 1 A.M. Woltman, F. van Kooten, E.M. Pluijms, ES Klaassen, SD Janki

Week 50 ma 11-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
11.30-13.00 BA1B4-1 PDCA 1 thema 1A PDCA G.J. Kleinrensink, J.C. Holstege, D Akkermans, P.H. Erkens-Pijper

Week 4 ma 22-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
09.30-11.15 BA1B8-1 PDCA 2 thema 1C PDCA 38 J.A. Visser, H.J. Metselaar, R.A. Feelders, P.H. Erkens-Pijper, D Akkermans, HJD de Graaff, A.M. Woltman, P. de Lange , T. Akseer

Week 4 do 25-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
13.30-15.00 BA1B8-1 PDCA 2 thema 1A PDCA 4 G.J. Kleinrensink, J.C. Holstege, A.M. Woltman, D Akkermans, P.H. Erkens-Pijper